Languages

Home > Privacy Notice >

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Download >>

HR Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Download >>

Cookies Notice

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies

Download >>

Privacy Notice for Business Partner

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

Download >>

Privacy Notice for the Customer and Trade Partners

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

Download >>

Privacy Notice for Shareholders and Directors

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ

Download >>

Privacy Notice for the Employee

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

Download >>

CCTV Privacy Notice

นโนบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

Download >>

Privacy Notice for Candidates

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัคร

Download >>

Notice of processing of personal data collected prior to PDPA enforcement

หนังสือแจ้งการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 ใช้บังคับ

Download >>

Data Subject Action Request Form

แบบคำร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Download >>

POA to request to exercise rights of data subject

หนังสือมอบอำนาจ

Download >>